Konsulting


Konsulting

Grupa Eurofins oferuje usługi eksperckie i doradcze w zakresie:

 

GOSPODARKA ODPADAMI 

 • wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów powstających w związku z eksploatacją instalacji
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu odpadów
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
 • ewidencja odpadów
 • zbiorcze zestawienie odpadów
 • ocena właściwości ekologicznych odpadów (szkodliwości odpadów dla środowiska)
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania (na podstawie testów zgodności)
 • opinie ekologiczne o możliwościach odzysku w procesach R3, R5, R10, R11, R12
 • wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów
 • badania i ocena stopnia zanieczyszczeń terenów przemysłowych

 

OCHRONA ŚRODOWISKA

 • wnioski o uzyskanie pozwolenia zintegrowanego
 • wnioski o uzyskanie pozwoleń na:

– wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

– wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie

– szkodliwe dla środowiska wodnego do urządzeń kanalizacyjnych 

– zbieranie i przetwarzanie odpadów

wytwarzanie odpadów 

– wprowadzanie zanieczyszczeń gazowych lub pyłowych do powietrza

 • raporty oddziaływania przedsięwzięć na środowisko
 • karty informacyjne dla planowanych przedsięwzięć
 • przeglądy ekologiczne istniejących instalacji
 • badania i wydawanie świadectw potwierdzających lecznicze właściwości naturalnych surowców leczniczych – wód

 

PROJEKTY INWESTYCYJNE I EKSPLOATACJA INSTALACJI 

 • raporty o oddziaływaniu na środowisko
 • karty informacyjne o planowanym przedsięwzięciu operaty wodnoprawne
 • wnioski o uzyskanie pozwolenia na wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza • wnioski o uzyskanie decyzji, zezwoleń w zakresie gospodarki odpadami
 • zgłoszenia instalacji w zakresie emisji do powietrza
 • przeglądy ekologiczne istniejących instalacji
 • analizy porealizacyjne
 • audyty środowiskowe

 

OUTSOURCING ŚRODOWISKOWY

 • ocena zgodności działania z przepisami ochrony środowiska
 • pomoc w wypełnieniu zarządzeń i zaleceń pokontrolnych urzędów i organów ochrony środowiska, tj. WIOŚ, Sanepid, Urzędy Marszałkowskie, starostwa, gminy
 • prowadzenie korespondencji z organami administracji państwowej
 • reprezentowanie firm przed organami administracyjnymi m. in. WIOŚ, Sanepid, Urzędy Marszałkowskie, starostwa, gminy.

 

SPRAWOZDAWCZOŚĆ

 • naliczanie opłat środowiskowych
 • naliczanie opłaty produktowej
 • zbiorcze zestawienie informacji i danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania
 • ewidencja emisji gazowo-pyłowych do powietrza
 • ewidencja emisji zanieczyszczeń zawartych w ściekach
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań z zakresu opłat za korzystanie ze środowiska
 • prowadzenie pełnej ewidencji wytwarzanych odpadów
 • przygotowywanie i przedkładanie terytorialnie właściwemu marszałkowi sprawozdań o ilości wytworzonych odpadów oraz o sposobach gospodarowania odpadami
 • składanie raportów dla Krajowego Ośrodka Bilansowania Zarządzania Emisjami (KOBIZE)

Wyślij zapytanie ofertowe
<!—Zadzwoń—->Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version