HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI SILESIALAB 2018


HARMONOGRAM BADAŃ
Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/1/2018Woda do spożyciapH, przewodność elektryczna właściwa,
barwa, mętność, chlorki, siarczany, fluorki,
bromki, azotany, azotyny, jon amonowy,
indeks nadmanganianowy,
ogólny węgiel organiczny (OWO),
twardość ogólna, wapń, magnez,
żelazo ogólne, mangan, glin

I Runda

09.03.2018

II Runda

07.09.2018

I Runda

21.03.2018

II Runda

19.09.2018

I Runda

06.04.2018

II Runda

28.09.2018

I Runda

16.04.2018

II Runda

08.10.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)
650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 19 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/1/2018.

PT/2/2018ŚciekipH, zawiesiny, sucha pozostałość,
chlorki, siarczany, azot amonowy,
azot azotanowy, azot azotynowy,
azot Kjeldahla, azot ogólny, fosfor ogólny,
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr)
utlenialność (ChZT – Mn),
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
ogólny węgiel organiczny (OWO),
indeks oleju mineralnego,
substancje ekstrahujące się eterem naftowym

I Runda

30.03.2018

II Runda

14.09.2018

I Runda

11.04.2018

II Runda

26.09.2018

I Runda

27.04.2018

II Runda

05.10.2018

I Runda

07.05.2018

II Runda

15.10.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)
650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 17 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości 
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/2/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/3/2018Woda do spożyciaLiczba progowa smaku TFN,
liczba progowa zapachu TON,
identyfikacja smaku i zapachu

16.03.2018

28.03.2018

13.04.2018

23.04.2018

600 PLN + VAT
Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/3/2018.

PT/4/2018Woda basenowaPobieranie próbki wody basenowej na
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
Pomiary terenowe:
temperatura, pH, chlor wolny,
chlor związany, potencjał redoks
Badania w siedzibach uczestników:
mętność, utlenialność, azotany,
chloroform, suma THM,
liczba Escherichia coli, liczba Legionella sp.,
liczba Pseudomonas aeruginosa,
ogólna liczba mikroorganizmów
w temperaturze 36°C

20.04.2018

07.05.2018

21.05.2018

30.05.2018

600 PLN + VAT
(I próbkobiorca)
300 PLN + VAT
(każdy kolejny próbkobiorca)

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/4/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/5/2018Woda do spożyciaAkryloamid, ftalan dibutylu,
2,4,6 – trichlorofenol, benzen,
epichlorohydryna, pentachlorofenol (PCP),
lotne związki chloroorganiczne:
trichlorometan (chloroform),
tribromometan (bromoform),
bromodichlorometan, dibromochlorometan,
chlorek winylu, 1,2-dichloroetan (EDC),
trichloroeten (TRI), tetrachloroeten (PER),
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA):
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren,
pestycydy chloroorganiczne:
aldryna, dieldryna, endryna, izodryna,
heptachlor, epoksyd heptachloru,
pentachlorobenzen (PCB),
heksachlorobutadien (HCB),
trichlorobenzeny (TCB),
dichlorodifenylodichloroetylen (DDE),
dichlorodifenylotrichloroetan (DDT),
dichlorodifenylodichloroetan (DDD),
heksachlorocykloheksan (HCH)

13.04.2018

25.04.2018

11.05.2018

23.05.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)
650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 19 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/5/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/6/2018Woda do spożyciaPobieranie próbki wody do spożycia na
badania fizykochemiczne i mikrobiologiczne
Pomiary terenowe:
temperatura, pH, chlor wolny,
mętność, przewodność elektryczna właściwa
Badania w siedzibach uczestników:
liczba Escherichia coli,
liczba bakterii grupy coli,
liczba enterokoków,
ogólna liczba mikroorganizmów
w temperaturze 22°C

12.10.2018

22.10.2018

29.10.2018

12.11.2018

600 PLN + VAT
(I próbkobiorca)
300 PLN + VAT
(każdy kolejny próbkobiorca)

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/6/2018.

PT/7/2018Woda powierzchniowapH, przewodność elektryczna właściwa,
substancje rozpuszczone ogólne, zawiesiny,
chlorki, siarczany, fluorki,
fosforany (ortofosforany),
zasadowość ogólna, tlen rozpuszczony,
utlenialność (ChZT – Mn),
ogólny węgiel organiczny (OWO),
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr),
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
azot azotanowy, azot azotynowy,
azot amonowy, azot ogólny,
azot Kjeldahla, fosfor ogólny

19.10.2018

07.11.2018

16.11.2018

26.11.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 20 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/7/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/8/2018Woda powierzchniowaPobieranie próbki wody powierzchniowej na
badania fizykochemiczne
Pomiary terenowe: temperatura, pH,
przewodność elektryczna właściwa,
Badania laboratoryjne wykonywane przez
laboratorium organizatora:
azot amonowy, fosfor ogólny,
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr)

01.10.2018

10.10.2018

17.10.2018

24.10.2018

600 PLN + VAT
(I próbkobiorca)
300 PLN + VAT
(każdy kolejny próbkobiorca)

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/8/2018.

PT/9/2018Woda podziemnapH, przewodność elektryczna właściwa,
cynk, miedź, rtęć, nikiel, ołów, kadm,
chrom (VI), chlorki, siarczany,
ogólny węgiel organiczny (OWO),
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA):
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten
benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)fluoranten,
dibenzo(a,h)antracen

26.10.2018

14.11.2018

23.11.2018

03.12.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 18 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/9/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/10/2018ŚciekiIndeks fenolowy, siarczyny, cyjanki wolne,
cyjanki związane, cyjanki ogólne, rodanki,
detergenty anionowe, detergenty niejonowe,
miedź, cynk, kadm, nikiel, ołów,
chrom ogólny, chrom (VI), rtęć, arsen,
selen, wanad, żelazo ogólne

09.11.2018

21.11.2018

30.11.2018

10.12.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 20 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/10/2018.

PT/11/2018Osad ściekowypH, sucha masa, substancje organiczne,
azot amonowy, azot ogólny Kjeldahla,
fosfor ogólny, magnez, wapń, ołów, kadm,
rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom całkowity

19.11.2018

05.12.2018

14.12.2018

21.12.2018

500 PLN + VAT
(1 ÷ 5 wskaźników)650 PLN + VAT
(6 ÷ 10 wskaźników)
800 PLN + VAT
(11 ÷ 15 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 ÷ 80 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/11/2018.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/12/2018Ścieki

Pobieranie złożonej próbki ścieków
na badania fizykochemiczne
(z trzech próbek jednorazowych)
Pobieranie średniodobowej próbki ścieków
Pomiary terenowe: temperatura, pH,
Badania laboratoryjne wykonywane przez
laboratorium organizatora:
chlorki, fosfor ogólny,
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr)

31.08.2018

11 ÷ 12.09.2018

17.09.2018

28.09.2018

600 PLN (*) / 300 PLN (**) + VAT (pobieranie złożonej próbki ścieków)
600 PLN (*) / 300 PLN (**) + VAT (pobieranie średniodobowej
próbki ścieków)
800 PLN (*) / 400 PLN (**) + VAT (pobieranie złożonej i średniodobowej próbki ścieków)
(*) pierwszy próbkobiorca
(**) każdy kolejny próbkobiorca
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/12/2018.

PT/13/2018Osad ściekowyObecność bakterii z rodzaju Salmonella,
Liczba żywych jaj pasożytów jelitowych
(Ascaris sp., Trichuris sp., Toxocara sp.)
Sucha masa

05.10.2018

16.10.2018

30.10.2018

19.11.2018

500 PLN +VAT
Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
50 PLN +VAT
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/13/2018.

Zachęcamy do zapoznania się z Warunkami Realizacji Usług (WRU) oraz Procedurą Rozpatrywania Skarg.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version