HARMONOGRAM BADAŃ BIEGŁOŚCI SILESIALAB 2019


HARMONOGRAM BADAŃ
Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/1/2019Woda do spożyciapH, przewodność elektryczna właściwa,
barwa, mętność, chlorki, siarczany, fluorki,
fosforany (ortofosforany), azotany, azotyny,
jon amonowy, indeks nadmanganianowy,
ogólny węgiel organiczny (OWO),
twardość ogólna, wapń, magnez,
żelazo ogólne, mangan, glin

I Runda

15.02.2019

II Runda

16.08.2019

I Runda

27.02.2019

II Runda

28.08.2019

I Runda

13.03.2019

II Runda

11.09.2019

I Runda

25.03.2019

II Runda

23.09.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 19 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/1/2019.

PT/2/2019ŚciekipH, zawiesiny, sucha pozostałość,
chlorki, siarczany, fosforany (ortofosforany),
azot amonowy, azot azotanowy,
azot azotynowy, azot Kjeldahla,
azot ogólny, fosfor ogólny,
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr)
utlenialność (ChZT – Mn), tlen rozpuszczony,
biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
ogólny węgiel organiczny (OWO),
indeks oleju mineralnego,
substancje ekstrahujące się eterem naftowym

I Runda

22.02.2019

II Runda

23.08.2019

I Runda

06.03.2019

II Runda

04.09.2019

I Runda

20.03.2019

II Runda

18.09.2019

I Runda

01.04.2019

II Runda

30.09.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 19 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości 
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/2/2019.

 

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/3/2019Woda do spożyciaLiczba progowa smaku TFN,
liczba progowa zapachu TON,
identyfikacja smaku i zapachu

16.03.2019

13.03.2019

27.03.2019

08.04.2019

650 PLN + VAT
Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/3/2019.

PT/4/2019Woda do spożyciaBromki, bromiany, chlorany, chloryny,
cyjanki ogólne, krzemionka ogólna,
krzemionka zdysocjowana,
antymon, arsen, bar, bor, chrom ogólny,
kadm, krzem, miedź, nikiel, ołów,
potas, rtęć, selen, sód, srebro

08.03.2019

20.03.2019

03.04.2019

15.04.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 22 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości 
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/4/2019.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/5/2019Woda do spożyciaAkryloamid, benzen, epichlorohydryna,
lotne związki chloroorganiczne (THM):
trichlorometan (chloroform),
tribromometan (bromoform),
bromodichlorometan, dibromochlorometan,
chlorek winylu, 1,2-dichloroetan (EDC),
trichloroeten (TRI), tetrachloroeten (PER),
wielopierścieniowe węglowodory
aromatyczne (WWA):
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(g,h,i)perylen,
indeno(1,2,3-cd)piren
pestycydy fosforoorganiczne:
azinfos etylowy, azinfos metylowy
chlorfenwinfos, diazynon, dichlorofos
fenitrotion, fention, malation
paration etylowy, paration metylowy

22.03.2019

10.04.2019

24.04.2019

07.05.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 26 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/5/2019.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/6/2019Woda do spożyciaPestycydy chloroorganiczne:
aldryna, dieldryna, endryna, izodryna,
alachlor, metoksychlor, heptachlor,
epoksyd heptachloru, chlordan,
endosulfan I, endosulfan II, aldehyd endryny,
pentachlorobenzen (PCB),
heksachlorobutadien (HCB),
trichlorobenzeny (TCB):
1,2,3 – TCB, 1,2,4 – TCB, 1,3,5 – TCB,
dichlorodifenylodichloroetylen (DDE):
o, p’ – DDE i p, p’ – DDE,
dichlorodifenylotrichloroetan (DDT):
o, p’ – DDT i p, p’ – DDT,
dichlorodifenylodichloroetan (DDD):
p’ – DDD i p, p’ – DDD,
heksachlorocykloheksan (HCH):
α – HCH, β – HCH, γ – HCH, δ – HCH

05.04.2019

17.04.2019

08.05.2019

20.05.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 2 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/6/2019.

PT/7/2019Woda powierzchniowapH, przewodność elektryczna właściwa, substancje rozpuszczone ogólne, zawiesiny, chlorki, siarczany, fluorki, fosforany (ortofosforany),
zasadowość ogólna, tlen rozpuszczony, utlenialność (ChZT – Mn), ogólny węgiel organiczny (OWO),
chemiczne zapotrzebowanie tlenu (ChZT – Cr), biochemiczne zapotrzebowanie tlenu (BZT5),
azot azotanowy, azot azotynowy,
azot amonowy, azot ogólny,
azot Kjeldahla, fosfor ogólny

26.04.2019

15.05.2019

29.05.2019

03.06.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 27 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/7/2019.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/8/2019ŚciekiPobieranie złożonej próbki ścieków
na badania fizykochemiczne
(z trzech próbek jednorazowych)
Pobieranie średniej dobowej próbki ścieków
Pomiary terenowe: temperatura, pH
Badania laboratoryjne wykonywane przez
laboratorium organizatora:
chlorki, azot Kjeldahla,
fosfor ogólny, zawiesiny

24.05.2019

04 ÷ 05.06.2019

12.06.2019

24.06.2019

600 PLN (*) / 300 PLN (**) + VAT
(pobieranie złożonej próbki ścieków)
600 PLN (*) / 300 PLN (**) + VAT
(pobieranie średniej dobowej
próbki ścieków)800 PLN (*) / 400 PLN (**) + VAT
(pobieranie złożonej i średniej dobowej próbki ścieków)

(*) pierwszy próbkobiorca
(**) każdy kolejny próbkobiorca

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/8/2019.

PT/9/2019ŚciekiIndeks fenolowy, siarczyny, rodanki,
cyjanki wolne, cyjanki związane, cyjanki ogólne, formaldehyd, detergenty anionowe,
detergenty niejonowe, arsen, chrom ogólny, chrom (VI), cynk, kadm, miedź, nikiel, ołów, rtęć, selen, tytan, wanad, żelazo ogólne

04.10.2019

16.10.2019

06.11.2019

18.11.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)700 PLN + VAT
(7 ÷ 20 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 22 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/9/2019.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeńTermin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/10/2019Osad ściekowypH, sucha masa, substancje organiczne, azot amonowy, azot ogólny Kjeldahla, fosfor ogólny, magnez, wapń, ołów, kadm, rtęć, nikiel, cynk, miedź, chrom całkowity

27.09.2019

09.10.2019

23.10.2019

04.11.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 15 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/10/2019.

PT/11/2019Odpad / Wyciąg wodny (*) + analiza bezpośredniapH, zawartość wody, chlorki, siarczany, fluorki, stałe związki rozpuszczone (TDS), rozpuszczony węgiel organiczny (DOC), antymon, arsen, bar, chrom całkowity, cynk, kadm, miedź, molibden, nikiel, ołów,
rtęć, selen, indeks fenolowy, zdolność do neutralizacji kwasów (ANC), ogólny węgiel organiczny (TOC), straty prażenia (LOI), ciepło spalania

04.10.2019

16.10.2019

06.11.2019

18.11.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 24 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/11/2019.

(*) UWAGA: Porównanie obejmuje
przygotowanie wyciągu wodnego
przez uczestnika.

Program badań biegłościTyp próbkiZakres badańTermin nadsyłania zgłoszeń<Termin Dostarczenia / Pobierania próbekTermin nadsyłania wyników badańTermin Dostarczenia / SprawdzaniaKoszt uczestnictwa / uwagi
PT/12/2019Gleba

Arsen, bar, chrom, cyna, cynk, kadm, kobalt, miedź, molibden, nikiel, ołów, rtęć, benzen, etylobenzen, toluen, ksyleny, styren, węglowodory C6 ÷ C12 (benzyna), węglowodory C12 ÷ C35 (olej mineralny), wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA):
benzo(a)piren, benzo(b)fluoranten,
benzo(k)fluoranten, benzo(a)antracen,
dibenzo(a,h)antracen,  benzo(g,h,i)perylen, antracen, chryzen, naftalen, indeno(1,2,3-c,d)piren

18.10.2019

30.10.2019

13.11.2019

25.11.2019

550 PLN + VAT
(1 ÷ 6 wskaźników)
700 PLN + VAT
(7 ÷ 12 wskaźników)
800 PLN + VAT
(13 ÷ 29 wskaźników)

Do powyższej kwoty należy doliczyć koszty przesyłki próbek w wysokości
60 ÷ 90 PLN + VAT
Koszty przesyłki uzależnione od
wagi paczki, czyli ilości wysyłanych pojemników.
Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/12/2019.

PT/13/2019Woda do spożycia

Pobieranie próbki wody do spożycia na badania fizykochemiczne
Pomiary terenowe:
temperatura, pH, ozon, chlor wolny, chloraminy, mętność, przewodność elektryczna właściwa

25.10.2019

08.11.2019

15.11.2019

02.12.2019

600 PLN +VAT
(I próbkobiorca)
600 PLN +VAT
(każdy kolejny próbkobiorca)

Szczegóły dotyczące badań biegłości oraz warunki udziału zostały przedstawione w Programie badań biegłości PT/13/2019.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version