BADANIA PRÓBEK EMISYJNYCH


 

POMIAR EMISJI

 BADANIA PRÓBEK EMISYJNYCH

Wykonujemy pomiary emisji do powietrza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 4 listopada 2008 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 206, poz. 1291).

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów:

 • stężeń i emisji pyłu,
 • stężeń i emisji gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2, O2,
 • stężeń i emisji związków organicznych i nieorganicznych,
 • stężeń i emisji lotnych związków organicznych (LZO)
 • stężeń i emisji gazu składowiskowego w zakresie O2, CO2, CO, CH4, H2S

Dla potrzeb oceny oddziaływania instalacji na środowisko realizujemy pomiary imisji (stężeń substancji w powietrzu). Naszą ofertą w tym zakresie obejmujemy głównie obiekty gospodarki komunalnej: składowiska odpadów, kompostownie, oczyszczalnie ścieków.

OKREŚLANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PYLE

Zaaspirowany pył często musi zostać poddany analizie określającej m.in.: zawartość metali w pyle, zawartość związków organicznych itp. Pył zatrzymany na filtrach pomiarowych analizowany jest w siedzibie firmy.

POMIAR STĘŻEŃ I EMISJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH


POMIAR STĘŻEŃ

Określamy skład, oraz wykonujemy pomiary stężeń i emisji biogazów: gazów składowiskowych ze studzienek odgazowujących, biogazów z wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), sprawność odsiarczalników biogazu, oznaczanie wartości opałowej biogazów, itp. W celu oznaczenia zawartości O2, CO2, CO, CH4 i H2S stosujemy analizator biogazu Geotechnical Instruments GA 2000. Określamy skład oraz wykonujemy pomiary stężeń i emisji typowych związków organicznych i nieorganicznych pochodzących m.in. z energetycznego spalania paliw, instalacji technologicznych różnego rodzaju.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ I EMISJI CO, CO2, NOx, NO, NO2, SO2 oraz O2


OKREŚLANIE STĘŻEŃ

Do chwilowych pomiarów stężeń CO, CO2, NOx, NO, NO2, SO2 oraz O2 stosujemy automatyczny analizator gazów MRU MGA-5 wzorcowany w akredytowanym laboratorium wzorcującym oraz sprawdzany na bieżąco zgodnie z wymogami normowymi.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ I EMISJI LZO

Badanie stężeń i emisji lotnych związków organicznych (LZO) wykonywane jest z użyciem analizatora ogólnego węgla organicznego AWE-PW firmy LAT. Analizator dodatkowo został wyposażony w rozcieńczalnik, co umożliwiło zwiększenie zakresu pomiarów.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ PYŁÓW I GAZÓW W POWIETRZU

Określamy stężenia dowolnej substancji w powietrzu. W celu określenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 stosujemy pobornik LVS6D z głowicą PM10, posiadający aktualne świadectwo wzorcowania. Do oznaczeń zanieczyszczeń gazowych w powietrzu stosujemy odpowiednie metodyki pobierania i oznaczania, zgodne z obowiązującymi normami, przy użyciu atestowanej aparatury.

KRÓĆCE POMIAROWE

Pomagamy w instalacji króćców pomiarowych zgodnie z wytycznymi polskiej normy PN-Z-04030-7.

Prowadzimy również obliczenia dla biogazów i innych mediów, takich parametrów jak:

 • wartość opałowa
 • liczba Wobbego
 • ciepło spalania
 • wilgotność względna i bezwzględna
 • przeliczanie gęstości

POMIARY BIOGAZU ŚCIEKOWEGO, ROLNICZEGO, SKŁADOWISKOWEGO, BADANIE SILOKSANÓW


POMIAR BIOGAZU

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom i wymaganiom rozwijającego się rynku biogazu w Polsce oferujemy współpracę podmiotom zainteresowanym analizą surowego lub oczyszczonego biogazu wykorzystywanego do celów energetycznych, w zakresie analizy pod względem wartości energetycznej oraz ilości zanieczyszczeń, między innymi siloksanów.

Biogaz to gaz pozyskiwany z biomasy, w szczególności z instalacji przeróbki odpadów zwierzęcych lub roślinnych, oczyszczalni ścieków oraz składowisk odpadów. Coraz popularniejsza fermentacja metanowa umożliwiająca produkcję czystego ekologicznie paliwa (biogazu) oraz utylizację szkodliwych odpadów, stanowi nieodzowny element przyszłościowych planów technologicznych, jest również istotnym przedsięwzięciem zmniejszającym obciążenie środowiska takimi substancjami jak: siarkowodór, amoniak, tlenki azotu.

DLACZEGO NALEŻY KONTROLOWAĆ SKŁAD BIOGAZU W PROCESIE FERMENTACJI


DLACZEGO WARTO

Liczne badania potwierdzają zależność pomiędzy udziałem procentowym poszczególnych składników biogazu a przebiegiem procesu technologicznego. Skład biogazu zależy między innymi od: typu instalacji, odczynu biomasy, obciążenia komory fermentacyjnej, czasu i temperatury procesu fermentacji, sposobu mieszania w komorze fermentacyjnej.

Dlatego wskazane jest, aby w procesie pozyskiwania biogazu był on poddawany stałej kontroli. Nasz pomiar nie tylko określa typowe składniki i zanieczyszczenia biogazu, ale także ich wpływ na eksploatację urządzeń, czy możliwość uszkodzenia silników.

BADANIA MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA W MIEJSCU PRACY

CZY WIESZ ŻE ?

Obecność bakterii, grzybów oraz metabolitów tych mikroorganizmów może być niebezpieczna dla zdrowia i życia człowieka – mogą wywołać groźne choroby zakaźne, alergie, zatrucia a nawet choroby nowotworowe. Zdarza się, że choroby te przez lata nie ujawniają żadnych widocznych objawów i mogą stanowić poważne zagrożenie dla życia osób narażonych na kontakt z w/w mikroorganizmami.

Dlatego tak ważna jest ocena oraz monitorowanie warunków higienicznych w miejscach pracy, np. sortowniach odpadów, oczyszczalniach ścieków, zakładów produkujących żywność oraz stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej przez pracowników.

NA CZYM POLEGA MONITOROWANIE MIKROBIOLOGICZNE POWIETRZA W MIEJSCU PRACY?

Przebieg badania:

Pobieranie próbek w pomieszczeniach zamkniętych jak i terenie otwartym wykonywane jest z użyciem impaktora zderzeniowego MS-100NT. Mikroorganizmy obecne w powietrzu osadzają się na pożywce agarowej odpowiedniej dla danego rodzaju mikroorganizmu. Następnie odbywa się inkubacja płytek zgodnie z metodyką badawczą dla poszczególnych grup bakterii. Po odczytaniu wyników badań i obróbce statystycznej wyników , następuje ocena zgodności wyników z kryteriami Klientów.

Badanie jest akredytowane przez PCA i umożliwia:

 • kontrolę czystości mikrobiologicznej powietrza
 • ocenę zanieczyszczenia mikrobiologicznego powietrza
 • identyfikację źródła zanieczyszczeń
 • ocenę skuteczności działania filtrów powietrza

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version