Odpady


Odpady

Laboratorium oferuje kompleksowe badania odpadów w zakresie:

 

TESTÓW ZGODNOŚCI ODPADÓW WRAZ Z WYKONANIEM PODSTAWOWEJ KARTY CHARAKTERYSTYKI ODPADÓW

Warunkiem przyjęcia odpadów do składowania jest wykonywanie corocznych testów zgodności, które pozwolą na ocenę możliwości składowania odpadów na składowisku danego typu:

 • odpadów niebezpiecznych 

 • odpadów obojętnych

 • odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Oferujemy Państwu także wykonanie podstawowej charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.

 

BADANIA ODPADÓW PRZETWORZONYCH MECHNICZNO-BIOLOGICZNIE

Laboratorium wykonuje pobieranie próbek i badanie odpadów przetworzonych mechaniczno- biologicznie w następującym zakresie:

 • Straty przy prażeniu (LOI)

 • Ogólny węgiel organiczny (TOC)

 • Aktywność oddychania (AT4)

Proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa

 

AKREDYTOWANIE BADANIA PALIW ALTERNATYWNYCH, PALIW STAŁYCH (BIOMASA, RDF, SRF) ORAZ KONWENCJONALNYCH (WĘGIEL)

 • Wartość opałowa

 • Analizy dodatkowe wymagane przez np. cementownie

 

OPINIE NA TEMAT ODPADÓW – POMOC W WERYFIKACJI NADANEGO KODU ODPADU

Testy zgodności (podstawowa charakterystyka odpadów) dla różnego rodzaju odpadów pod kątem dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach opracowywane są zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

Oferujemy, we współpracy z Eurofins Sepo, weryfikację dotychczasowej klasyfikacji odpadów w oparciu o kryteria o charakterze fizykochemicznym, biologicznym, technologicznym oraz ekonomicznym, uwzględniające m.in.:

 • źródło pochodzenia (proces),

 • kryterium surowcowe,

 • stan skupienia,

 • skład chemiczny,

 • toksyczność,

 • stopień zagrożenia dla środowiska,

 • stopień przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania

Klasyfikacja odpadów odbywa się zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi z uwzględnieniem źródła ich powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzanego zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska w oparciu o katalog odpadów.

 

EKOTOKSYCZNOŚĆ ODPADÓW, OKREŚLENIE WŁAŚCIWOŚCI H14 i H15

Badania ekotoksyczności dostarczają informacji na temat intensywności działań niepożądanych wynikających z oddziaływania człowieka i mogą dostarczyć danych dla oceny potencjalnego wpływu na środowisko substancji odprowadzanych do wód, rozprowadzanych na lądzie lub dostarczanych na składowiska odpadów. Związki toksyczne lub pochodzenia antropologicznego mogą mieć wpływ na środowisko oraz żyjące w nim organizmy, nawet jeśli są one obecne w bardzo niskim stężeniu.

Badania ekotoksyczności pomagają zrozumieć zagrożenia dla środowiska naturalnego oraz informują o sprawnej i efektywnej odbudowie ekosystemu.

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. wykonuje, we współpracy z Laboratoriami grupy Eurofins,  badanie ekotoksyczności oraz na życzenie Klienta interpretację otrzymanych wyników badań.

WŁAŚCIWOŚCI H14 I H15 W ODPADACH A EKOTOKSYCZNOŚĆ

Oferujemy wykonanie badań ekotoksyczności zgodnie z Dyrektywą w sprawie Niebezpiecznych Odpadów (HWD, Dyrektywa Rady 91/689/WE) stanowiącej ramy dla klasyfikacji niebezpieczeństw ze strony odpadów. W zakresie niebezpiecznych właściwości określamy m.in:

 • H14 odnosi się do właściwości „Ekotoksyczny”, to znaczy odpadu, który stanowi lub może stanowić bezpośrednie lub opóźnione zagrożenie dla jednego lub więcej elementów środowiska.
 • H15 dotyczy odpadów, które mogą w dowolny sposób, po zakończeniu procesu unieszkodliwiania, wydzielać inną substancję, np. substancję wyługowaną, która posiada którąkolwiek spośród właściwości od H1 do H14

Badania ekotoksyczności wykonujemy na organizmach wód słodkich, słonych, lądowych bentosowych.

 

USŁUGI EKSPERCKIE I DORADCZE Z ZAKRESU OCHRONY ŚRODOWISKA ORAZ W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI:

Wykonywane we współpracy z Eurofins SEPO:

 • Wniosek o pozwolenie na wytwarzanie odpadów

 • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i transportu

  odpadów

 • Wniosek o zezwolenie na prowadzenie odzysku lub unieszkodliwianie odpadów

 • Ewidencja odpadów

 • Zbiorcze zestawienie odpadów

 • Ocena właściwości ekologicznych odpadów

 • Opnie ekologiczne o możliwościach odzysku w procesach R3, R5, R10, R11, R12

 • Analiza stwierdzająca czy dany przedmiot lub substancje można uznać za produkt

  uboczny

Wyślij zapytanie ofertowe

Złóż zlecenie

 

Skontaktuj się z nami telefonicznie

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version