Wykonujemy pomiary emisji do powietrza, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 października  2014 roku w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów wielkości emisji oraz pomiarów ilości pobieranej wody (Dz. U. Nr 0, poz. 1542).

Oferujemy kompleksowe usługi w zakresie pomiarów:

  •  stężeń i emisji pyłu,
  • stężeń i emisji gazów odlotowych w zakresie CO, CO2, NOx, NO2, SO2, O2,
  • stężeń i emisji związków organicznych i nieorganicznych,
  • stężeń i emisji lotnych związków organicznych (LZO)
  • stężeń i emisji gazu składowiskowego w zakresie O2, CO2, CO, CH4, H2S

Dla potrzeb oceny oddziaływania instalacji na środowisko realizujemy pomiary imisji (stężeń substancji w powietrzu). Naszą ofertą w tym zakresie obejmujemy głównie obiekty gospodarki komunalnej: składowiska odpadów, kompostownie, oczyszczalnie ścieków.

OKREŚLANIE ZANIECZYSZCZEŃ W PYLE

Zaaspirowany pył często musi zostać poddany analizie określającej m.in.: zawartość metali w pyle, zawartość związków organicznych itp. Pył zatrzymany na filtrach pomiarowych analizowany jest w siedzibie firmy.

POMIAR STĘŻEŃ I EMISJI ZWIĄZKÓW ORGANICZNYCH I NIEORGANICZNYCH

Określamy skład, oraz wykonujemy pomiary stężeń i emisji biogazów: gazów składowiskowych ze studzienek odgazowujących, biogazów z wydzielonych komór fermentacyjnych (WKF), sprawność odsiarczalników biogazu, oznaczanie wartości opałowej biogazów, itp. W celu oznaczenia zawartości O2, CO2, CO, CH4 i H2S stosujemy analizator biogazu Geotechnical Instruments GA 2000. Określamy skład oraz wykonujemy pomiary stężeń i emisji typowych związków organicznych i nieorganicznych pochodzących m.in. z energetycznego spalania paliw, instalacji technologicznych różnego rodzaju.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ I EMISJI CO, CO2, NOx, NO, NO2, SO2 oraz O2

Do chwilowych pomiarów stężeń CO, CO2, NOx, NO, NO2, SO2 oraz O2 stosujemy automatyczny analizator gazów MRU MGA-5 wzorcowany w akredytowanym laboratorium wzorcującym oraz sprawdzany na bieżąco zgodnie z wymogami normowymi.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ I EMISJI LZO

Badanie stężeń i emisji lotnych związków organicznych (LZO) wykonywane jest z użyciem analizatora ogólnego węgla organicznego AWE-PW firmy LAT. Analizator dodatkowo został wyposażony w rozcieńczalnik, co umożliwiło zwiększenie zakresu pomiarów.

OKREŚLANIE STĘŻEŃ PYŁÓW I GAZÓW W POWIETRZU

Określamy stężenia dowolnej substancji w powietrzu. W celu określenia stężeń pyłu zawieszonego PM10 stosujemy pobornik LVS6D z głowicą PM10, posiadający aktualne świadectwo wzorcowania. Do oznaczeń zanieczyszczeń gazowych w powietrzu stosujemy odpowiednie metodyki pobierania i oznaczania, zgodne z obowiązującymi normami, przy użyciu atestowanej aparatury.

KRÓĆCE POMIAROWE

Pomagamy w instalacji króćców pomiarowych zgodnie z wytycznymi polskiej normy PN-Z-04030-7.

Prowadzimy również obliczenia dla biogazów i innych mediów, takich parametrów jak:

  • wartość opałowa
  • liczba Wobbego
  • ciepło spalania
  • wilgotność względna i bezwzględna
  • przeliczanie gęstości

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version