OPINIE NA TEMAT ODPADÓW – POMOC W USTALENIU KODU ODPADU

Eurofins OBiKŚ Polska Sp. z o.o. oferuje testy zgodności (podstawowa charakterystyka odpadów) dla różnego rodzaju odpadów pod kątem dopuszczenia odpadów do składowania na składowiskach zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. (Dz.U. 2015 poz. 1277).
Badania wykonywane są w pełnym zakresie wymaganych parametrów, we własnym laboratorium, akredytowanym zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005.
Równocześnie zajmujemy się weryfikacją dotychczasowej klasyfikacji odpadów w oparciu o kryteria o charakterze fizykochemicznym, biologicznym, technologicznym oraz ekonomicznym, uwzględniające m.in.:

 •  źródło pochodzenia (proces),
 •  kryterium surowcowe,
 •  stan skupienia,
 •  skład chemiczny,
 •  toksyczność,
 •  stopień zagrożenia dla środowiska,
 •  stopień przydatności (branżowej) do dalszego wykorzystania.

Klasyfikacja odpadów odbywa się z uwzględnieniem źródła ich powstawania, stopnia uciążliwości bądź stwarzanego zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi oraz dla środowiska w oparciu o katalog odpadów – rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2020 poz. 10).

Jeżeli życzą sobie Państwo uzyskać szerszą informację na temat możliwości badania odpadów takich jak: test zgodności i podstawowa charakterystyka odpadów, opinia ekologiczna, opracowanie wyników badań opisujące właściwości odpadów wraz z klasyfikacją, prosimy o przesłanie zapytania ofertowego na adres e-mail: obslugaklienta@obiks.pl

TESTY ZGODNOŚCI ODPADÓW

Warunkiem przyjęcia odpadów do składowania jest wykonywanie corocznych testów zgodności. Test zgodności umożliwia ocenę możliwości składowania odpadów na składowisku danego typu:

 • odpadów niebezpiecznych
 • odpadów obojętnych
 • odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne

Eurofins OBiKŚ Polska Sp.zo.o. wykonuje badania zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz.U. 2015 poz. 1277). Oferujemy Państwu także wykonanie podstawowej charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania.

USŁUGI EKSPERCKIE I DORADCZE W DZIEDZINIE GOSPODARKI ODPADAMI:

 • wniosek o uzyskanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów,
 •  wniosek o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów, 
 • ocena właściwości ekologicznych odpadów (szkodliwości odpadów dla środowiska), 
 • podstawowe charakterystyki odpadów przeznaczonych do składowania (na podstawie testów zgodności),
 • opinie ekologiczne o możliwościach odzysku w procesach R10, R14, R15, 
 • przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii odnośnie zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych,
 • badania i ocena stopnia zanieczyszczeń terenów przemysłowych,

 

WYKONUJEMY BADANIA ODPADÓW PRZETWARZANYCH MECHANICZNO – BIOLOGICZNIE

W związku z wprowadzeniem rozporządzenia Ministra Środowiska z 11 września 2012 r. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (Dz. U. 2012 poz. 1052), które weszło w życie 9 października 2012 r., z przyjemnością Państwa informujemy iż Eurofins OBiKŚ Polska Sp.zo.o. wykonuje zarówno pobieranie próbek jaki i analizy w zakresie wynikającym z w/w rozporządzenia.

Rozporządzenie określa wymagania dotyczące prowadzenia procesów mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów, który powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany stabilizat spełniał następujące wymagania:

 • straty prażenia stabilizatu są mniejsze niż 35% suchej masy, a zawartość węgla organicznego jest mniejsza niż 20% suchej masy lub
 • ubytek masy organicznej w stabilizacie w stosunku do masy organicznej w odpadach mierzony stratą prażenia lub zawartością węgla organicznego jest większy niż 40%, lub
 • wartość AT4 jest mniejsza niż 10 mg O2/g suchej masy.

Proces biologicznego suszenia zmieszanych odpadów komunalnych, powinien być prowadzony w taki sposób, aby uzyskany odpad o kodzie 19 12 10 spełniał wymagania określone przez odbiorcę paliwa.

Rozporządzenie określa powyższe wymagania za spełnione, jeżeli są potwierdzone badaniami laboratoryjnymi wykonanymi przez laboratorium akredytowane lub posiadające certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzenia. Próbki do badań pobiera przedstawiciel laboratorium akredytowanego lub posiadającego certyfikat wdrożonego systemu jakości w zakresie badania parametrów określonych w rozporządzeniu. Nasze Laboratorium spełnia wszystkie te wymagania, posiadamy akredytacje na wykonaywanie badań AT4.

W przeciągu roku należy  pobierać  i zbadać 12 próbek (po jednej w każdym miesiącu).

Przeprowadzanie badań i sporządzanie opinii odnośnie zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych.

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 lipca 2011 r. w sprawie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych (Dz. U. Nr 175, poz. 1048) określa szczegółowe kryteria zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych, uwzględniając ich własności fizyczne, chemiczne i biologiczne. Przeprowadzamy badania jakościowe odpadów wydobywczych w zakresie wskaźników określonych w wymienionym powyżej rozporządzeniu.

Eurofins OBiKŚ Polska Sp.zo.o. przeprowadza interpretację wyników badań odpadów określając spełnienie kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych.

Oferujemy Państwu wykonanie badań odpadów pod kątem zaliczenia odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych oraz wydanie na ich podstawie opinii o spełnieniu przez badane odpady kryteriów zaliczania odpadów wydobywczych do odpadów obojętnych. Nasi pracownicy poinformują Państwa o dalszych możliwościach bieżącego wsparcia i współpracy w przyszłości.

 

 

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version