Katowice 02.01.2018 r.

Zapraszamy do złożenia ofert na sprzęt z zakresu IT

OŚRODEK BADAŃ I KONTROLI ŚRODOWISKA Sp. z o.o. w Katowicach zaprasza do złożenia ofert na sprzęt z zakresu IT
Zamówienie realizowane w ramach projektu: Wdrożenie zaawansowanego systemu klasy LIMS (Laboratory Information Management System) w OBiKS Sp. z o.o. „
Celem projektu jest: podniesienie konkurencyjności OBiKŚ Sp. z o.o. poprzez inwestycję w nowoczesne zaplecze badawcze i techniczne.
Nr umowy: UDA-RPSL.-3.03.00-24-0812/16-00
1. Opis przedmiotu zamówienia
(WYD014)
a) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe -2 sztuki
Drukarka do drukowania naklejek kodów kreskowych do oznaczania próbek w pracowniach laboratoryjnych. Drukarka półprzemysłowa: druk termiczny lub termotransferowy
b) CPV: 30200000-1 Czytnik kodów kreskowych do pracowni laboratoryjnych – 2 sztuki
(WYD013)
Czytnik ręczny, laserowy, interface USB, kody kreskowe – liniowe.
c) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe – 13 sztuk
( WYD012)
Tablety do mobilnej komunikacji. Wymagane aby tablety były odpowiednio zabezpieczone do pracy w terenie (np. poprzez etui ,rysik). Minimalne wymagania: rozmiar ekranu 10′,moduł WIFI, moduł karty sim (LTE),system operacyjny do obsługi urządzenia mobilnego typu tablet np. android, IOS lub równoważny ,16GB
d ) CPV: 30200000-1 Urządzenia komputerowe – 2 sztuki
(WYD09)
Monochromatyczny tablet umożliwiający złożenie odręcznego podpisu i zaimportowanie go do dokumentu (w formacie pdf), lub do innej aplikacji. Wymagania: ekran antyrefleksyjny, przekątna 4,5′
2.Warunki udziału w postępowaniu.
Dopuszcza się złożenie oferty tylko na wybrane urządzenie ( oferty częściowe). W postepowaniu nie mogą brać udział podmioty powiązane osobowo lub kapitałowo z Ośrodkiem Badań i Kontroli Środowiska Sp.zo.o. Oferta mogą dotyczyć tylko nowego środka trwałego. Środek trwały fabrycznie nowy, wcześniej nieużytkowany (w szczególności nie był ujęty w ewidencji środków trwałych beneficjenta, sprzedawcy).
3.Kryterium oceny.
Zostanie wybrania oferta o najniższej cenie i najkrótszym terminem dostawy.
3.1. Opis sposobu przyznawania punktacji
Cena – 80 % wagi oceny
Termin realizacji – 20 % wagi oceny
Zamawiający dokona oceny ofert przyznając punkty w ramach poszczególnych kryteriów i podkryteriów oceny ofert, przyjmując zasadę że 1% wagi oceny = 1punkt.
Cena ( C ) – punkt kryterium cena zostanie obliczony według wzoru:
(Cena oferty najtańszej /Cena oferty badanej) x 80 = liczba punktów
Termin realizacji ( Tr )- punkty za kryterium „ Termin realizacji” zostaną obliczone według wzoru:
(Termin realizacji najkrótszy/Termin realizacji badany) x 20 = liczba punktów
4. Termin realizacji zamówienia:
dostarczenie sprzętu w przeciągu maksymalnie 21 dni od momentu wystawienia i złożenia Zamówienia.
6.Termin składania ofert
Oferty należy składać do dnia 12 styczeń 2018 r., w siedzibie Spółki do godz. 10:00. na adres:
Ośrodek Badań i Kontroli Środowiska Sp. z o.o.
sekretariat
ul. Owocowa 8, 40-158 Katowice
lub adres email: sekretariat@obiks.pl
Osobą wyznaczoną z ramienia Spółki do kontaktów z oferentami jest Prokurent Spółki Ewelina Cetera, email.: e.cetera@obiks.pl, tel. 32 259 70 36 wew.140
Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia niniejszego postępowania na każdym jego etapie. Informujemy iż w przypadku braku klauzuli tajemnica przedsiębiorstwa oferty mogą zostać upublicznione.

Uwaga!

Przeglądarka internetowa z której korzystasz jest przestarzała przez co strona może nie wyświetlać się w prawidłowy sposób. Zalecane przeglądarki: Chrome, Firefox, Opera

Developer tools

ReD Responsive Framework version